فرماندار مهاباد: با فرد خاطی در حادثه هتل تارا به شدت برخورد می شود