انتقاد شدید از وزارت جهاد به دلیل شیوع تب مالت در کشور