تیم مذاکره کننده هسته ای مراقب نیرنگ های دشمنان باشد