ضرورت اصلاح برخی رسوم عزاداری و ترحیم در شهر بادرود