اینترنت مرکز خبری نمایشگاه کتاب با اختلال مواجه شد