وارد شدن خسارت سنگین به منازل در اثر بارندگی _ مشهد / عکس: محسن رحیمی عنبران