ضرورت ترویج آموزش امدادگری بین اقشار مختلف به منظور پیشگیری ازحوادث