دومین روز یازدهمین نشست تخصصی اساتید،قاریان و حافظان قرآن کریم