واعظی: امسال بیش از 25 هزار روستا به اینترنت مجهز می شوند