چرا بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه کتاب از سطح شهر جمع آوری شدند؟