آمریکایی‌ها در موضوع «وحدت عراق» دوگانه عمل می‌کنند