مذاکره همزمان با تهدید برای ملت ایران قابل قبول نیست