اعلام یک روز عزای عمومی در پاکستان در پی سقوط بالگرد ...