بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اپراتور سوم