راه حل غلبه بر مشکلات اقتصادی حاکم شدن تفکر بسیجی است