تارتار: از کلانتری ناراحت شدم و او را در اختیار باشگاه قرار دادم