گندم با قیمت تضمینی خریداری و پول کشاورزان به روز پرداخت می شود