دیناروند: برای داروهایی که اولین بار در کشور تولید می شوند، یک دوره انحصار در نظر گرفته می شود