ثبت 220 هزار تراکنش طی دو روز نخست نمایشگاه بیست و هشتم کتاب