نرفتن زیربار تهدید و تحقیر در مذاکرات، درس امام حسین است