آل سعود به زودي آل سقوط خواهد شد/ملت ايران دندان هاي شما را در دهانتان خرد خواهد کرد