چطور می‌شود ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام بدون وثیقه گرفت؟