عكس / بازیكن سابق پرسپولیس و برادرش در دوران نوجوانی