ایران آمادگی انتقال و نگهداری گندم قزاقستان را دارد