قلعه نویی: تیموریان به عیسی مسیح(ع) قسم خورد که مثل پدرش هستم!