حاجي پور، عابدين زاده و طاهري امروز وزن کشي مي کنند