ثبات قیمت و ورود به فرهنگسازی مصرف شیر مورد توجه قرار گیرد