مرجعیت دینی عراق دقت در انتخاب فرماندهان نظامی را خواستار شد