پس از کسب 7 مدال و قهرمانی در قطر/ آزادکاران به کشور بازگشتند