پیکر شهید جنگ تحمیلی در قم تشییع و به خاک سپرده شد