مردم استان مرکزی جنایات عربستان در یمن را محکوم کردند