ایران اسلامی از تمام مظلومان عالم حمایت می کند/ آمریکا منفورترین دولت است