فرهادی درگذشت صادق آئینه وند را به جامعه دانشگاهی کشور تسلیت گفت