عدم النفع روزانه ٢٠ میلیون یورویی دیرکرد پالایشگاه ستاره خلیج فارس