تشریح برنامه‌های جدید صادرات گاز به اروپا/ ایران، مطمئن ترین گزینه برای تامین گاز اروپاست