یک کارشناس:حفظ قرآن باید در برنامه زندگی افراد قرار گیرد