زندگی و اندیشه اقبال منبع خوبی برای محققان ادبی است