5 کشته و 25 زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در دیالی