آموزش تفکیک پسماندها به بیش از 52 هزار شهروند جنوب شهر