تشریح برنامه‌های جدید صادرات گاز به اروپا/ایران، مطمئن ترین گزینه برای تامین گاز اروپاست