امسال بیش از 25 هزار روستای کشور به اینترنت تجهیز می شوند