رسول خادم: با توجه به ترکیب جوان نتیجه بدی نگرفتیم