رقابت بيش از ۴ هزار طلبه در آزمون رشته هاي تخصصي حوزه