گفت وگو با مردی که نه دلال است و نه لمپن: جای کروش بودم صد سال سیاه نمی ماندم