پول مسلمانان باخدعه دشمن در جهت ایجاداختلاف بین آنها هزینه می شود