روانشناس برنامه شکنجه سیا در خدمت برنامه بازجویی اف.بی.آی