75 درصد قطعات مناطق نفت خیز جنوب را داخلی ها می سازند