خسارت بارندگی های اخیر در مشهد و کلات بشتر از شهرستانهای دیگر بود