استقلال نهاد وکالت موجب حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء عدالت قضایی/کانون‌های وکلا سرمایه‌ ملی هستند