مسابقات تنیس آزاد قهرمانی مناطق کشور در رشت آغاز شد